POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

POLITIKA KVALITETA

“GALEB METAL PACK” utvrđuje politiku integrisanog sistema menadžmenta radi obezbeđenja uslova da proizvodi ispunjavaju iskazane i neiskazane realne zahteve korisnika i važećih standarda, zakona i drugih propisa koji se odnose na identifikovane značajne aspekte menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i značajne rizike za zdravlje i bezbednost i da budu izrađeni u okruženju koje ispunjava sve zahteve koji se odnose na menadžment kvalitetom, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i bezbednosti proizvoda.

“GALEB METAL PACK” se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom poluproizvoda i ambalaže za prehrambenu, farmaceutsku i industriju hemijskih proizvoda i proizvoda napravljenih od metala.

Pomenute ciljeve i namere “GALEB METAL PACK” ostvaruje uspostavljanjem, primenom i stalnim poboljšavanjem integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015), zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (ISO 45001:2018) i BRC Packaging Issue 6, koji uključuje:

 • primenu mera za povećanje zadovoljstva korisnika i kao i ostalih zainteresovanih strana;

 • stalno praćenje svetskih trendova proizvoda iz svoje proizvodne ponude;

 • ostvarivanje liderske uloge rukovodstva; stvaranje i razvijanje kulture kvaliteta

 • planiranje mera koje se odnose na rizike i prilike

 • uvek vrhunski kvalitet i bezbednost svih svojih proizvoda;

 • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima proizvodnje;

 • utvrđivanje procesa koji doprinose zadovoljstvu korisnika i upravljanje njima;

 • dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima nabavke, proizvodnje, finalizacije i skladištenja, prodaje i postprodajnih aktivnosti, kao i marketinških aktivnosti;

 • razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima materijala i usluga;

 • posvećenost stalnom poboljšavanju sistema QMS, EMS i OHS; BRC

 • odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka;

 • preduzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu emisija u vazduh, ispuštanja u vodu, zagađivanja zemljišta i odlaganja opasnog i neopasnog otpada;

 • racionalnu potrošnju energenata i prirodnih resursa neophodnih za realizaciju proizvodnog programa;

 • brigu o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada preventivnim delovanjem na sprečavanju ili minimiziranju uticaja buke, vibracija, opasnih materija, povišenih radnih temperatura, opreme, transportnih sredstava i ostalih rizika na zaposlene i posetioce;

 • obuku i razvijanje svesti svih zaposlenih o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema;

 • primena pravila Dobre proizvođačke prakse (GMP), Dobre higijenske prakse (GHP) kao preduslove zdravstveno i higijenski bezbednog proizvoda.

 • Politika integrisanog sistema menadžmenta “GALEB METAL PACK” dostupna je i periodično se razmatra sa zaposlenima i zainteresovanim stranama.

Šabac, Decembar 2021.

direktor, Radoslav Veselinović

Preuzmite dokument