POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

POLITIKA KVALITETA

GALEB METAL PACK doo" utvrđuje politiku integrisanog sistema menadžmenta radi obezbeđenja uslova da proizvodi i usluge ispunjavaju iskazane i neiskazane realne zahteve korisnika i važećih standarda, zakona i drugih propisa koji se odnose na identifikovane značajne aspekte menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i značajne rizike za zdravlje i bezbednost. Da proizvodi i usluge budu izrađeni u okruženju koje ispunjava sve zahteve koji se odnose na menadžment kvalitetom, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i bezbednosti proizvoda. GALEB METAL PACK doo" se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom poluproizvoda i ambalaže za prehrambenu, farmaceutsku i industriju hemijskih proizvoda i proizvoda napravljenih od metala. Pomenute ciljeve i namere GALEB METAL PACK doo" ostvaruje uspostavljanjem, primenom i stalnim poboljšavanjem integrisanog sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015), zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (ISO 45001:2018) kao i BRC GS Packaging Materials Issue 6:2019, koji uključuje:

• primenu mera za povećanje zadovoljstva korisnika i kao i ostalih zainteresovanih strana;
• stalno praćenje svetskih trendova proizvoda iz svoje proizvodne ponude;
• ostvarivanje liderske uloge rukovodstva; stvaranje i razvijanje kulture kvaliteta;
• planiranje mera koje se odnose na rizike i prilike;
• uvek vrhunski kvalitet i bezbednost svih svojih proizvoda;
• aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima proizvodnje;
• utvrđivanje procesa koji doprinose zadovoljstvu korisnika i upravljanje njima; • dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima nabavke, proizvodnje, finalizacije i skladištenja, prodaje i postprodajnih aktivnosti, kao i marketinških aktivnosti;
• razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima materijala i usluga;
• posvećenost stalnom poboljšavanju QMS, EMS, OHS i BRC sistema;
• odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka;
• preduzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu emisija u vazduh, ispuštanja u vodu, zagađivanja zemljišta i odlaganja opasnog i neopasnog otpada;
• racionalnu potrošnju energenata i prirodnih resursa neophodnih za realizaciju proizvodnog programa;
• brigu o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada preventivnim delovanjem na sprečavanju ili minimiziranju uticaja buke, vibracija, opasnih materija, povišenih radnih temperatura, opreme, transportnih sredstava i ostalih rizika na zaposlene i posetioce;
• obuku i razvijanje svesti svih zaposlenih o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema;
• primena pravila dobre proizvođačke prakse (GMP), dobre higijenske prakse (GHP) kao preduslove za zdravstveno i higijenski bezbednih proizvoda.

Politika integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom "GALEB METAL PACK doo" dostupna je interno i eksterno i periodično se razmatra sa zaposlenima i zainteresovanim stranama.

Šabac, Januar 2023.

direktor, Radoslav Veselinović

Preuzmite dokument