POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

POLITIKA KVALITETA

„GALEB METAL PACK“ utvrđuje politiku integrisanog sistema menadžmenta radi obezbeđenja uslova da proizvodi ispunjavaju iskazane i neiskazane realne zahteve korisnika i važećih standarda, zakona i drugih propisa koji se odnose na identifikovane značajne aspekte menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i značajne rizike za zdravlje i bezbednost i da budu izrađeni u okruženju koje ispunjava sve zahteve koji se odnose na menadžment kvalitetom, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i bezbednosti proizvoda.
GALEB METAL PACK“ se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom poluproizvoda i ambalaže za prehrambenu, farmaceutsku i industriju hemijskih proizvoda i proizvoda napravljenih od metala.
Pomenute ciljeve i namere „GALEB METAL PACK“ ostvaruje uspostavljanjem, primenom i stalnim poboljšavanjem integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015), zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS 18001:2007) i BRC Packaging Issue 5, koji uključuje:

 • primenu mera za povećanje zadovoljstva korisnika i kao i ostalih zainteresovanih strana;
 • stalno praćenje svetskih trendova proizvoda iz svoje proizvodne ponude;
 • ostvarivanje liderske uloge rukovodstva;
 • planiranje mera koje se odnose na rizike i prilike
 • uvek vrhunski kvalitet i bezbednost svih svojih proizvoda;
 • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima proizvodnje;
 • utvrđivanje procesa koji doprinose zadovoljstvu korisnika i upravljanje njima;
 • dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima nabavke, proizvodnje, finalizacije i skladištenja, prodaje i postprodajnih aktivnosti, kao i marketinških aktivnosti;
 • razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima materijala i usluga;
 • posvećenost stalnom poboljšavanju sistema QMS, EMS i OHSAS;
 • odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka;
 • preduzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu emisija u vazduh, ispuštanja u vodu, zagađivanja zemljišta i odlaganja opasnog i neopasnog otpada;
 • racionalnu potrošnju energenata i prirodnih resursa neophodnih za realizaciju proizvodnog programa;
 • brigu o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada preventivnim delovanjem na sprečavanju ili minimiziranju uticaja buke, vibracija, opasnih materija, povišenih radnih temperatura, opreme, transportnih sredstava i ostalih rizika na zaposlene i posetioce;
 • obuku i razvijanje svesti svih zaposlenih o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema;
 • primena pravila Dobre proizvođačke prakse (GMP), Dobre higijenske prakse (GHP) kao preduslove higijenski bezbednog proizvoda.
 • Politika integrisanog sistema menadžmenta „GALEB METAL PACK“ dostupna je i periodično se razmatra sa zaposlenima i zainteresovanim stranama.

Politika integrisanog sistema menadžmenta “GALEB METAL PACK” dostupna je i periodično se razmatra sa zaposlenima i zainteresovanim stranama.

Šabac, decembar 2020.
direktor, Radoslav Veselinović

Preuzmite dokument

POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Galeb Metal Pack uspostavlja i primenjuje politiku zaštite životne sredine, koja je jedinstveno utvrđena na nivou preduzeća i sa njom su u formi izjave upoznati svi zaposleni u preduzeću.
Galeb Metal Pack promoviše politiku zaštite životne sredine i eksterno kako bi o svojim namerama informisala i eksterne zainteresovane strane
Politika zaštite životne sredine predstavlja osnovu za planiranje razvoja zaštite životne sredine u Galeb Metal Pack, kao i za postavljanje ciljeva i programa zaštite životne sredine. 

Galeb Metal Pack se bavi razvojem, proizvodnjom i distribucijom poluproizvoda i ambalaže za prehrambenu, farmaceutsku i industriju hemijskih proizvoda i proizvoda napravljenih od metala.

Pomenute ciljeve i namere “GALEB METAL PACK” ostvaruje uspostavljanjem, primenom i stalnim poboljšavanjem integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2015), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2015), zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (ISO 45001:2018) i BRC Packaging Issue 6, koji posebno uključuje:

 • Upravljanje otpadnim materijalima
 • Stalnu brigu o životnom ciklusu poizvoda
 • Planiranje i sprovođenje aktivnosti u cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu
 • Planiranje mera za smanjenje količine otpada
 • Planiranje mera za smanjenje upotrebljene količine sirovina i energenata
 • Planiranje aktivnosti u cilju smanjenja ugljeničnog otiska
 • Planiranje mera koji se odnose na rizike i prilike a vezani za životnu sredinu
 • Identifikaciju i određivanje mera aspekata životne sredine

Politika zaštite životne sredine “GALEB METAL PACK” dostupna je i periodično se razmatra sa zaposlenima i zainteresovanim stranama.

Šabac, decembar 2020.
direktor, Radoslav Veselinović

Preuzmite dokument