POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

POLITIKA KVALITETA

“GALEB METAL PACK” utvrđuje politiku integrisanog sistema menadžmenta radi obezbeđenja uslova da proizvodi ispunjavaju iskazane i neiskazane realne zahteve korisnika i važećih standarda, zakona i drugih propisa koji se odnose na identifikovane značajne aspekte menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i značajne rizike za zdravlje i bezbednost i da budu izrađeni u okruženju koje ispunjava sve zahteve koji se odnose na menadžment kvalitetom, zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu i bezbednosti proizvoda.

Pomenute ciljeve i namere “GALEB METAL PACK” ostvaruje uspostavljanjem, primenom i stalnim poboljšavanjem integrisanog Sistema upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008), zaštitom životne sredine (ISO 14001:2004), zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS 18001:2007) i BRC/IoP, koji uključuje:

 • primenu mera za povećanje zadovoljstva korisnika i ostalih zainteresovanih strana;
 • stalno praćenje svetskih trendova proizvoda iz svog asortimana;
 • ostvarivanje liderske uloge rukovodstva;
 • uvek vrhunski kvalitet i bezbednost svih svojih proizvoda;
 • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesima proizvodnje;
 • utvrđivanje procesa koji doprinose zadovoljstvu korisnika i upravljanje njima;
 • dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima nabavke, proizvodnje, finalizacije i skladištenja, prodaje i postprodajnih aktivnosti, kao i marketinških aktivnosti;
 • razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima;
 • posvećenost stalnom poboljšavanju sistema;
 • odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka;
 • preduzimanje svih potrebnih mera u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu u vidu emisija u vazduh, ispuštanja u vodu, zagađivanja zemljišta i odlaganja opasnog i neopasnog otpada;
 • racionalnu potrošnju energenata i prirodnih resursa neophodnih za realizaciju proizvodnog programa;
 • brigu o zdravlju zaposlenih i bezbednim uslovima rada preventivnim delovanjem na sprečavanju ili minimiziranju uticaja buke, vibracija, opasnih materija, povišenih radnih temperatura,opreme, transportnih sredstava i ostalih rizika na zaposlene i posetioce;
 • obuku i razvijanje svesti svih zaposlenih o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema;
 • primena pravila Dobre proizvođačke prakse (GMP) i Dobre higijenske prakse (GHP).

Politika integrisanog sistema menadžmenta “GALEB METAL PACK” dostupna je i periodično se razmatra sa zaposlenima i zainteresovanim stranama.

Šabac, jun 2015.

direktor: Radoslav Veselinović

Galeb Logo
The Canmaker
BRC / Iop (British Retail Certificate in Packaging)
MetalPack | Galeb